Privacy Statement
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als makelaarskantoor omgaan met uw gegevens:

Wie zijn we? 
Marco Guijt Makelaardij bv heeft als kernactiviteit het verkopen, aankopen, verhuren en taxeren van onroerende zaken. Bij deze dienstverlening aan onze klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens.

Waarom dit statement?
We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

1.            Soorten gegevens
1.1          Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:
-              contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
-              leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
-              gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van
                  een identiteitsbewijs).

2.            Doelen van de verwerking van gegevens
2.1          Wij verwerken jouw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:
-              het verkopen, aankopen, verhuren en taxeren van je woning;
-              het (laten) beheren van onze relatie met (potentiele) klanten en bezoekers;
-              het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
-              het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten; 
-              het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van
                 een archiefbestemming;
-              het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiele) klant  tot
                 stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
-              het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
-              het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

3.            Rechtsgronden voor verwerking van gegevens
3.1          Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:
-              het uitvoeren van een overeenkomst tot bemiddeling dan wel taxatie;
-              het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
-              de uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze
                  toestemming kun je altijd weer intrekken;
-              voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een
                 derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder
                 andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met jou, het onderhouden en eventueel uitbouwen van
                 onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

4.             Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
4.1           Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we
                  noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of
                  overeenkomst.
4.2           Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen
                 die voor ons gelden.

5.             Informatie, wijziging en bezwaar
5.1           Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd
                  contact met ons opnemen.
5.2           Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:
-              of wij jouw persoonsgegevens verwerken;
-              de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;
-              inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken?
-              bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens?
-              aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
-              beperking van jouw persoonsgegevens;
-              verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens;
-              overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek;
-              overleg met onze functionaris gegevensbescherming te bereiken via 0481-427777;
-              vragen over de inhoud van dit Privacy statement.
5.3           Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is
                 zullen we je dit gemotiveerd laten weten.  

6.             Beveiliging van jouw gegevens
6.1           Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te
                  beveiligen.

7.            Verstrekken van gegevens aan derden
7.1           Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor
                  toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als
                  de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
7.2           Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan je verstrekken wij jouw
                 persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:
-              NVM, NWWI;
-              personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
-              externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-
                 ­dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
-              makelaars, (ver)huurders, ontwikkelaars, notarissen, taxateurs en inspecteurs (in voorkomende gevallen).
7.3           Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor
                 doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke
                 overeenkomsten.  

8.             Wijzigingen van de Privacy statement
8.1           Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst  wijzigen. Op onze website vindt je steeds het
                 meest actuele statement.

9.             Klachtrecht
9.1           Bent je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als
                 klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op via:
                 www.guijt.nl/documentenenvoorwaarden/klantenservice.
9.2           Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op
                  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Vragen?
Marco Guijt Makelaardij bv neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons makelaarskantoor.

Onze contactgegevens zijn:
Telefoon: 0481-427777
Email: makelaardij@guijt.nl
Website: www.guijt.nl
Postadres: Postbus 1, 6690 AA te Gendt
Bezoekadres: Langstraat 1, 6691 EA te Gendt